Blog posts // Follow-up

3 tips för en väl grundad analys

5 years ago

By The Information Company

Continue reading ↓

Att inte se till helheten när man fattar beslut för en enskild del av organisationen är nästan alltid problematiskt. Gör man inte det riskerar man att suboptimera hela organisationens prestation och arbete mot det prioriterade målet. Ibland måste dock beslut om aktiviteter fattas snabbt vilket försvårar processen för att fatta ett väl underbyggt beslut. Detta skriver Greg Satell om i Harvard Business Review

För att underlätta i beslutsfattande är det viktigt att tydliggöra analysprocessen och verkligen eftersträva att hitta grundorsaken. Ibland gräver man inte tillräckligt djupt i frågan och hittar endast symptomen på problemet och inte den verkliga orsaken. Utför vi analyser på ett sådant sätt, riskerar vi att sätta plåster på såret, men inte bota grundorsaken ordentligt.

Hur gör man då en analys för att verkligen grunda sina beslut på ett bra sätt? Ett sätt är att använda sig av dessa tre frågeställningar för att bryta ned sin analys.

  • Vilken är den övergripande frågeställningen analysen skall besvara?

Vad är det vi egentligen vill veta? Genom att definiera den huvudsakliga frågeställningen fokuserar vi analysen och minimerar risken för en spretig analys som inte helt landar det vi behöver veta.

  • Vilka delfrågor krävs för att svara på den övergripande frågan?

För att får reda på grundorsaken i vår grundfrågeställning, finns flertalet parameterar som alla påverkar den övergripande frågeställningen och som behöver sin respektive analys.

  • Vilka analyser behöver vi göra för att kunna svara på respektive delfråga?

För att kunna göra analysen behöver vi identifiera vilken data vi behöver eller andra resurser för att göra analysen.

Tänk på att inte utgå ifrån datan som är tillgänglig när du gör en analys utan faktiskt utgår ifrån frågeställningen!

About the authorDo you need help?