Blog posts // Follow-up

Agerande i linje med strategin?

8 years ago

By The Information Company

Continue reading ↓

För de som inte har brutet räkenskapsår har nu en fjärdedel av verksamhetsåret gått. Årets styrning - i form av mål, fokusområden eller prioriteringar - bör redan ha fått synliga konsekvenser i verksamheten. Beslut som fattas i ledningsgruppen eller andra beslutsforum bör fattas med utgångspunkt i hur vi taktar mot uppsatta mål och hur vi kan förstärka eller förändra agerandet som krävs för att vi ska nå dem.

Diskussioner bör föras med styrningen som utgångspunkt och pågående projekt och aktiviteter bör ha en tydlig koppling till densamma. Om man ännu inte ser några av dessa effekter på agerandet kan det vara bra att se över hur man jobbar med sin uppföljning. Här kommer därför tre snabba kontrollfrågor och tillhörande tips i videoformat.

Följer ni upp er styrning kontinuerligt?
Om ni inte ger återkoppling till organisationen hur det går och hur olika insatser påverkat målen så är det svårt att ändra ett invant beteende. Återkopplingen bör därför ske minst en gång per kvartal, men helst oftare än så. Se David gå igenom vikten av kontinuitet för fungerande målstyrning.

Tar ni reda på varför det ser ut som det gör? Vad grundar sig analyserna på, är det magkänsla eller fakta? 
För att kunna ändra på ett utfall man inte är nöjd med eller för den delen förbättra ett utfall där vi ligger över mål måste vi ta reda på vad utfallet beror på. Och även om erfarenhet ger en fördel i att man kan få en magkänsla för vad det beror på eller vad som behöver göras kan det vara bra att grunda den känslan i fakta. I tre avsnitt pratar Joel om hur man går från åsikt till agerande (del 1 , 2, 3) och Johannes går igenom hur man tar fram ett bra beslutsunderlag.

Genomför ni de aktiviteter ni fattar beslut om?
Många av de aktiviteter som identifieras genomförs inte trots att de är viktiga och i linje med strategin. Om ni känner igen er i det kan ni få några tips från David om hur man kan öka genomförbarheten av aktiviteter med hjälp av löften.

Do you need help?