Blog posts // Steering model

Definiera syfte med styrande komponenter

6 years ago

By The Information Company

Continue reading ↓

Många organisationer har onödigt komplicerade och krångliga styrmodeller. Inte sällan stöter vi på styrmodeller innehållandes komponenter som lång- och kortfristiga mål, strategier, fokusområden, förbättringsområden och utvecklingsinitiativ i olika former. Allt prydligt paketerat i en och samma affärs- eller verksamhetsplan.

Återkommande är att organisationer tenderar att addera fler och fler styrande komponenter eftersom det ger en känsla av trygghet. ”Nu har vi tagit höjd för det här också” är en återkommande förklaring när man valt att addera en ny komponent.

En onödigt komplex styrmodell kan ge flera mindre önskvärda bieffekter. Det skulle kunna förtjäna ett eget blogginlägg i sig, men framför allt medför det en risk att organisationen inte förstår hur de styrande komponenterna förhåller sig till varandra, och hur man ska förhålla sig till respektive komponent och dess innehåll. I vissa fall leder det också till att delar av organisationen efter eget tycke väljer ut de delar av styrmodellen som känns relevanta och begripliga, vilket leder till att medarbetare springer åt olika håll.

För att undvika förvirring krävs att varje komponent i styrmodellen har ett tydligt syfte och målgrupp. Taget till sin spets kan syftet med respektive komponent utgöras av något av nedan tre alternativ.

  1. Styrkomponenten ska ge en direkt styrande verkan på organisationen på kort eller lång sikt. Ofta är det styrkomponenterna med kortare tidsperspektiv som har den största verkan, eftersom de blir mest konkreta och agerbara här och nu. Samtidigt kan exempelvis kan en vision verka kulturbyggande, även om den har ett längre tidsperspektiv har därför även den en styrande verkan i sig självt. Dessa är de komponenter som vi (i den bästa av världar) skulle vilja att alla medarbetare hade som skärmsläckare på datorn, eller utskrivna och uppsatta på kylskåpet i personalrummet. Helt enkelt de komponenter som hela tiden ska finnas ”top of mind”.
  2. Styrkomponenten syftar till att vara ett mellansteg i framtagningsprocessen av andra komponenter som ska ha den verkligt styrande effekten. Exempelvis kan en målbild på tio års tidshorisont vara ett viktigt mellansteg i processen av att konkretisera och prioritera en vision till en ett- eller treårig målbild. Gapet mellan det oändliga och det korta tidsperspektivet blir annars för svårt att överbrygga, men det är inte det tioåriga målet som vi avser ska styra organisationen i sin vardag. Denna typ av komponenter är viktiga för att processa och förklara hur planen från lång till kort sikt hänger ihop, men är inte nödvändigtvis den komponent som medarbetare behöver kunna citera i sömnen.
  3. Inget av ovan, det vill säga inget uttalat syfte finns med styrkomponenten. För dessa komponenter kan man fråga sig vad som skulle hända om vi strök komponenten helt, skulle något ändras förutom att vi blir en rubrik kortare i vår affärs- eller verksamhetsplan? Om svaret är ja på den frågan bör man överväga att stryka och förenkla.

Att måla upp hela kartan eller ”hierarkin” av styrkomponenter tar för den insatte inte mer än ett par minuter, men kan väcka ett antal frågor om varför några av komponenterna egentligen finns. Prova, det är en nyttig övning för er styrmodell och kan leda till att ni får en enklare styrmodell, och i slutändan bättre möjligheter att nå era mål!

 

Do you need help?