Blogginlägg // Övrigt

Öka medarbetarnas engagemang med hjälp av Self-Determination Theory

1 month ago

By Christopher Bratt

Continue reading ↓

Vad är det egentligen som driver engagemang hos människor? Svaret på denna fråga skiljer sig givetvis åt beroende på vem du frågar. Däremot finns det forskning på ämnet där en av de mest inflytelserika teorierna är Self-Determination Theory (SDT). Genom att förstå och tillämpa principerna från SDT kan organisationer skapa en miljö som främjar högre engagemang och effektivitet kring gemensamma mål.

Utvecklad av psykologerna Edward Deci och Richard Ryan, betonar SDT vikten av att tillgodose tre grundläggande psykologiska behov för att främja motivation och engagemang:

1. Autonomi: Frihet att fatta egna beslut

Autonomi handlar om att medarbetarna känner att de har kontroll över sitt arbete och kan fatta egna beslut. När medarbetarna känner att de har frihet och självständighet i sitt arbete, ökar deras engagemang och kreativitet.

Exempelvis genom:

 • Flexibilitet – Ge medarbetarna möjlighet att välja hur de vill utföra sina arbetsuppgifter. Detta kan inkludera flexibilitet i arbetstider och arbetsplats.
 • Involvering – Involvera medarbetarna i beslutsprocesser som påverkar deras arbete. Detta kan skapa en känsla av ägarskap och ansvar.
 • Minska detaljstyrning – Undvik detaljstyrning och låt medarbetarna ta egna initiativ. Detta kan utveckla förmågan att utforska och hitta egna lösningar på problem, vilket i sin tur leder till ökat engagemang.

2. Kompetens: Att känna sig kompetent och effektiv

Kompetens handlar om att medarbetarna känner sig skickliga och effektiva i sina arbetsuppgifter. När medarbetarna känner att de kan hantera sina uppgifter och utvecklas professionellt, ökar deras motivation och engagemang.

Exempelvis genom:

 • Utbildning och utveckling – Erbjud regelbundna möjligheter till utbildning och professionell utveckling. Detta kan exempelvis inkludera kurser och mentorprogram.
 • Feedback och uppmuntran – Ge kontinuerlig feedback som hjälper medarbetarna att förstå sina styrkor och förbättringsområden. Uppmuntra och erkänn deras framsteg och prestationer.
 • Utmanande arbetsuppgifter – Tilldela uppgifter som är utmanande men möjliga att genomföra. Detta hjälper medarbetarna att utveckla sina färdigheter och känna sig kompetenta.

3. Samhörighet: Känsla av tillhörighet och gemenskap

Samhörighet handlar om att medarbetarna känner sig som en del av en grupp och har starka sociala band med sina kollegor. När medarbetarna känner samhörighet med sina kollegor och organisationen, ökar sannolikheten för att deras engagemang ökar.

Exempelvis genom:

 • Teambuilding-aktiviteter – Anordna regelbundna teambuilding-aktiviteter som hjälper medarbetarna att lära känna varandra bättre och bygga starka relationer.
 • Stödjande arbetsmiljö – Skapa en inkluderande och stödjande arbetsmiljö där alla medarbetare känner sig respekterade och uppskattade.
 • Öppen kommunikation – Främja öppen och ärlig kommunikation inom teamet. Uppmuntra medarbetarna att dela sina idéer och åsikter.

 

Tillämpning av SDT för att nå gemensamma mål

Genom att tillämpa principerna från SDT kan organisationer öka medarbetarnas engagemang och effektivitet när det gäller att nå gemensamma mål. Här är några enkla praktiska tips för att implementera SDT i just din organisation:

 1. Kommunicera målen tydligt – Se till att alla medarbetare får ta del av varför våra gemensamma mål är viktiga och meningsfulla. Transparens är viktigt för att få med sig alla.
 2. Involvera medarbetarna i målsättningen – Låt medarbetarna vara med och sätta mål samt planera hur dessa ska uppnås. Detta ökar känslan av ägarskap och ansvar.
 3. Erkänn och belöna prestationer – Skapa en struktur där vi erkänner och belönar gemensamma insatser och framgångar regelbundet. Detta kan inkludera både formella belöningar och informella erkännanden.
 4. Skapa utvecklingsmöjligheter – Investera i medarbetarnas professionella utveckling genom att erbjuda utbildningsprogram, mentorskap och karriärutvecklingsvägar.
 5. Främja balans mellan arbete och privatliv – Erbjud flexibla arbetsarrangemang och stötta medarbetarnas behov av balans mellan arbete och privatliv. Detta ökar sannolikheten till starkare motivation på lång sikt.

Self-Determination Theory har gett mig värdefulla insikter i hur man kan öka medarbetarnas motivation och engagemang genom att tillgodose deras behov av autonomi, kompetens och samhörighet. Genom att tillämpa dessa principer kan din organisation öka chansen att skapa en arbetsmiljö som främjar både högre engagemang och produktivitet kring gemensamma mål. Detta kommer troligen inte bara leda till bättre resultat för organisationen, utan också till större välbefinnande hos medarbetarna.

Lycka till!

About the author

Christopher Bratt är målstyrningskonsult hos The Information Company, med erfarenhet från kunder som Lantbrukarnas Riksförbund , Kronfågel och Lantmännen Cerealia.

+46 762 33 14 30 LinkedIn

Do you need help?