Resultatet av vårt arbete med Jusek

Tydligt fokus och bättre analyser

  • +3% Ökning mot prioriterade mål

Kort om JUSEK

Utmaningen

Jusek är det ledande akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Juseks ambition är att stärka sina medlemmars konkurrenskraft genom hela karriären.

Jusek utvecklar kontinuerligt verksamheten för att stärka medlemmarnas ställning på arbetsmarknaden. 2014 tog ledningen beslut om att man ville förbättra sin målstyrning i syfte att ytterligare förstärka organisationens förmåga att skapa ett gemensamt tryck och engagemang på utvalda strategiska frågor.

Ett tydligt FOKUS

Lösningen

Jusek vände sig till The Information Company för att se över nuvarande styrmodell och införa en utvecklad målstyrning som en naturlig del av Juseks verksamhetsplanering och uppföljning. Tillsammans med ledningen togs mål och mått fram utifrån förbundets fastslagna strategi. Måtten kvalitetssäkrades genom tydliga definitioner, testinsamling av utfall samt pedagogisk visualisering i syfte att tydligt förmedla vad som var viktigt och hur Jusek presterade inom målområdet.

För att säkerställa att man verkligen tog konsekvenserna av framtagna mål gav även projektet inledande stöd till personer med ansvar för att förse ledningen med relevant grundorsaksanalys och förslag på åtgärder.

Ökat fokus och bättre analyser

Resultatet

Ökning mot prioriterade mål

Med hjälp av målstyrning skapades ett fokus i hela organisationen på vad som va viktigast. Det skapades analysgrupper för de tre prioriterade målen, Nyrekrytering av yrkesverksamma, lojalitet och studentrekrytering. I analysgrupperna träffas olika kompetenser från hela kansliet vilket gör att vi fattat välgrundade beslut i syfte att nå målen. Jusek har uppnått förbättringar inom samtliga områden.

  • +3% Ökning mot prioriterade mål
TIC har stor kunskap och stort engagemang. De gör allt för anpassa målstyrningen utifrån situation och organisation. Utan att ge vika för effektivt. På Jusek har vi myntat begreppet "Badkarsmodellen" det passade oss bättre än balanserade styrkort.

Elsa Saboonchi Chef Marknad och Kommunikation Jusek

Kontaktperson

Vill du göra en liknande resa?

Ta kontakt med vår målstyrningsexpert som är ansvarig för projektet så hjälper vi dig.