Resultatet av vårt arbete med Kronfågel

Tydligt fokus = Kraftig tillväxt

  • +130 MSEK Ökad omsättning på 12 mån

Kort om KRONFÅGEL

Utmaningen

Kronfågel är Sveriges ledande producent av kyckling. De hade under en period arbetat internt med ambitionen att gå från ekonomi- till målstyrning. En nulägesanalys visade dock att det inte fanns några tydliga företagsövergripande mål, bristande dedikering hos medarbetarna kring de framtagna målen och otydlig röd tråd mellan de olika målen.

VIKTIG FÖRFLYTTNING

Lösningen

Utifrån liggande affärsplan stöttade TIC ledningen att utkristallisera vilken den allra viktigaste förflyttningen och därmed målet för hela Kronfågel var. När det väl var på plats blev det tydligt för alla att det både var en ny, mycket mer fokuserad och bättre riktning än vad de tidigare hade styr mot. Tillsammans med ledningen identifierades de viktigaste ageranden för att nå målen och detta formulerades som en målstyrning för hela Kronfågel.

Respektive avdelning tog sedan tillsammans med TIC fram sitt viktigaste bidrag för att det totala målet skulle nås och detta översattes till tydliga mål. Ledningens och respektive avdelnings målstyrning visualiserades i Qlik som skapade grunden för en regelbunden och strukturerad uppföljning av de identifierade målen.

RÄTT FOKUS

Resultatet

Med större fokus på den kylda försäljningen lyckades Kronfågel båda skapa en markant tillväxt, en lönsamhetsförbättring och en kategoriförflyttning. Det gemensamma fokuset skapade också en tydlighet kring vad som var viktigast i hela värdekedjan och därmed kunde samtliga avdelningars målstyrning kopplas till det övergripande målet. Andel medarbetare som kände till och ansåg att de kunde agera i linje med målen ökade markant under året.

  • +130 MSEK Ökad omsättning på 12 mån
TIC har på ett proffsigt och inspirerande sätt hjälpt oss att få en tydlighet i hur vi ska arbeta med målstyrning och skapat en röd tråd genom hela organisationen och en förståelse för hur allt hänger ihop.

Maria Sjöström Chefscontroller Kronfågel

Kontaktperson

Vill du göra en liknande resa?

Ta kontakt med vår målstyrningsexpert som är ansvarig för projektet så hjälper vi dig.