Resultatet av vårt arbete med Lantbrukarnas Riksförbund

Arbetar bättre TILLSAMMANS

  • +++ överträffade mål med råge

Kort om LRF

Utmaningen

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) medverkar till utvecklingen av företagare och företag inom de gröna näringarna i Sverige. De är en folkrörelse med ca 140 000 medlemmar som är utspridda över hela landet. LRF har under en period arbetat för att skapa en tydligare styrning och uppföljning av verksamheten. Deras främsta utmaning grundar sig i att styra och följa upp på ett sätt där man kraftsamlar kring några få gemensamma strategiska mål för 2030 men samtidigt behåller den lokala handlingskraften hos varje region.

Jobbar TILLSAMMANS

Lösningen

Tillsammans med TIC har LRF sedan 2018 arbetat med att utveckla sin målstyrning. Arbetet går ut på att konkretisera de strategiska målen för 2030 via sin treåriga strategiska plan och uttrycka och förankra vad detta innebär i praktiken för varje del av organisationen, både nationellt och lokalt.

Den strategiska planen konkretiseras sedan genom att identifiera den gemensamt viktigaste effekten för LRF att uppnå under det kommande året. Detta mynnar ut i ett gemensamt prioriterat mål (effekt) och tre fokusområden (agerande) som bryts ner genom att respektive organisatorisk enhet och region får definiera hur de, utifrån sin verksamhet, på bästa sätt kan bidra.

För att verkligen ta konsekvenserna av uppsatt mål följs mål och indikatorer upp kontinuerligt varje månad via två huvudsakliga typer av uppföljningsforum. Det ena forumet (samverkansforum) syftar till att samverka för att sprida goda exempel och lärdomar inom ett av de tre fokusområdena. Det andra forumet (beslutsforum) har ett huvudsakligt syfte om att fatta beslut kring hur man ska agera härnäst för att få ännu bättre framdrift. Vidare utbildades medarbetare på enheten Koncernekonomi inom målstyrning och analysmetoder med syfte att vara ett ännu bättre stöd till övriga organisatoriska enheter.

Överträffade mål MED RÅGE

Resultatet

Överträffade mål

För medarbetarna har det blivit tydligare vad man gemensamt behöver göra för att närma sig sina strategiska mål för 2030. När samtliga organisatoriska enheter och regioner genomfört sin verksamhetsplanering för 2019 uppgav hela 228 av totalt 258 medarbetare att de kunde bidra till det gemensamma målet.

Tydligare syften med respektive uppföljningsforum har också börjat ge resultat. Dels i form av ökat lärande kring hur man får utväxling på det gemensamma målet genom att samverka bättre mellan olika organisatoriska enheter och regioner. Men också genom ett tydligare fokus på att fatta konkreta beslut kring åtgärder som gör att man når sitt gemensamma mål.

Genom större engagemang, ökat lärande, bättre beslutsfattande och framförallt att man lyckats samordna det lokala med det gemensamma lyckades man under 2019 överträffa målnivån med råge för två av sina tre fokusområden.

  • +++ överträffade mål med råge
”Vår utvecklade målstyrning utgick ifrån frågeställningen – finns det något sätt vi kan bli riktigt lika vassa på att samla organisationens urkraft även när det inte är krisar, som exempelvis vid stormar, torka och brand? Idag vet vi att svaret är ja. Vi har blivit bättre på att jobba tillsammans, att hitta områden där gemensamma krafter krävs samt att värdera vilka insatser som kommer ge störst effekt. Vi diskuterar och följer rätt saker helt enkelt.”

Susanne Nilsson Enhetschef Koncernekonomi Lantbrukarnas Riksförbund

Kontaktperson

Vill du göra en liknande resa?

Ta kontakt med vår målstyrningsexpert som är ansvarig för projektet så hjälper vi dig.