Resultatet av vårt arbete med Tele2 – SELT

Kontinuerlig tillväxt över fem år och ökade marknadsandelar

  • +++ Kontinuerlig tillväxt över fem år och ökade marknadsandelar

Kort om TELE2

Utmaningen

Tele2 Sverige identifierade under hösten 2017 ett behov att än tydligare operationalisera sin nya strategi, dvs säkra ett agerande hos alla medarbetare i linje med strategin. Det fanns därmed ett behov att säkerställa att målstyrningen för 2018 verkligen byggde på och aktivt drev mot den nyutvecklade strategin. Man behövde även tydliggöra vilken roll målstyrningen skulle ha gentemot den finansiella uppföljningen, samt säkerställa att alla beslut blir mer faktabaserade genom förbättrad orsaksanalys.

Tydliga roller och ansvar

Lösningen

The Information Company jobbade nära Tele2 Sveriges ledningsgrupp (SELT) för att utveckla bolagets styrmodell och verkligen lyfta fram essensen i bolagets strategi för att än tydligare lyfte fram ett agerande i linje med densamma.
Roller och ansvar mellan SELT och affärsenheterna tydliggjordes genom att affärsenheternas målstyrning helt byggde på den unika strategin för respektive affärsenhet och SELT:s målstyrning på de företagsövergripande fundamenten i strategin. Vid uppföljningen av målen tydliggjordes även att SELT skulle ha ett lösningsansvar (”SOLVE”) för de företagsövergripande fundamenten och endast följa upp (”TRACK”) de konsument- och företagsspecifika målen.

Man valde även att skilja på å ena sidan finansiell uppföljning som syftade förståelse för de finansiella effekterna och å andra sidan målstyrningen som syftade till att skapa ett agerande i linje med strategin. En strategi som så klart leder till positiva finansiella effekter.

Tydliga effekter i hela organisationen

Resultatet

Överträffade mål

» Hög kännedom bland alla medarbetare kring strategi och fokus
» Tydlig styrmodell som är väl mottagen i hela organisationen
» Etablerad process där vi årligen översätter vår strategi till agerbara mål
» En röd tråd mellan avdelningars, enheters och de övrigripande målen
» En tydligt visualiserad uppföljning
» En uppföljnings- och analysprocess som driver fram faktabaserade beslut

  • +++ Kontinuerlig tillväxt över fem år och ökade marknadsandelar
Under de åren vi har arbetat med The Information Company (TIC) har vi kontinuerligt utvecklat och förbättrat vår styrning och uppföljning. Vi har på ett positivt sätt tvingat oss själva att verkligen våga välja bort och har sett konkreta effekter inom de områden vi har valt att fokusera på. Den målstyrningsmetodik vi har utvecklat tillsammans med TIC är idag ett naturligt arbetssätt och det verktyg vi använder för att skapa ett agerande i linje med strategin.

Samuel Skott VD, Tele2 Sverige Tele2 – SELT

Kontaktperson

Vill du göra en liknande resa?

Ta kontakt med vår målstyrningsexpert som är ansvarig för projektet så hjälper vi dig.