Blog posts // Actionable targets

Tydliga mål är smarta mål

6 years ago

By The Information Company

Continue reading ↓

Mål är något som existerar i de flesta organisationer, men ibland kan det finnas hinder som gör det svårt att uppfylla målen som förväntat. För att lyckas nå målen på ett effektivt sätt krävs det att målen är väl implementerade i organisationen. Ett hinder eller fallgrop som kan missas är att målen inte är tillräckligt tydligt specificerade. Detta är särskilt viktigt att tänka på om det är flera som arbetar för att nå målen, risken är att flera tolkningar görs vilket definitivt påverkar arbetet mot målet.

För att ta fram mål framgångsrikt är SMARTa mål ett välkänt begrepp och hjälpmedel för att definiera målen så tydligt som möjligt. Att definiera mål enligt SMART metoden innebär helt enkelt att man kontrollerar/tar fram sina mål mot de kriterier som utgör modellen. Ett mål definierat efter SMART metoden är helt enkelt ett mål som är:

  • Specifikt: Vad som ska åstadkommas är tydligt definierat. Det ska inte gå att misstolka vad som ska göras, på så vis undviker man agerande som inte är i linje med vad som ska åstadkommas.
  • Mätbart: Målet måste gå att mäta på ett eller annat sätt för att man ska kunna avgöra hur man ligger till mot målet.Något som är viktigt att tänka på är skillnaden mellan mål och mått. Mål förklarar vad som ska uppnås och måttet ger oss en indikation att vi faktiskt uppnår våra mål. Ett mått är således inte ett mål utan ett mer beviset att målet är nått. I vissa fall korrelerar målen och måtten väldigt tätt tex om målet är att få ner sjukfrånvaron till 4% är en ganska självklar indikation för detta att mäta just sjukfrånvaron. Dock i andra fall kan det vara svårt att hitta ett mått som har en superklar korrelation till målet. I dessa fall är det desto viktigare att verkligen kunna specificera målet tydligt.
  • Accepterat: För att man ska få med alla som berörs i arbetet för att nå målet behöver man säkerställa att alla förstår varför målet är viktigt. Detta för att öka motivationen och sannolikheten att målet uppnås. Andra viktiga aspekter i att skapa motivation för att nå målen är att låta de som ska nå målet vara delaktiga i att ta fram det. På så sätt är det enklare att skapa förståelse och motivation.
  • Realistiskt: Målet måste vara möjligt att uppnå trots att ambitionsnivån bör vara hög, känner man som medarbetare att målen inte går att uppnå är det svårt att upprätthålla motivationen för att få det att ske.
  • Tidsbundet: Sista aspekten för att säkerställa att man har tydliga mål är att tidsbestämma under vilken period målet ska nås. Det viktigaste är att målet har en tydlig deadline för när det ska vara uppnått. Vid uppföljning av utvecklingen mot målet blir det också lättare att bedöma hur man ligger till om man har en tidsangivelse för när målet ska vara uppnått.Till detta kan man även tillägga att det är fördelaktigt med att ha tydliga delmål eller målnivåer för de uppföljningsperioder som planerats för att ytterligare skapa tydlighet kring hur man ligger till mot målet.

Genom att utvärdera sina mål mot denna metod möjliggör man för att hitta eventuella brister i målformuleringen som skulle kunna hindra målen från att uppnås.

Do you need help?