Resultatet av vårt arbete med Blocket

Överträffade prioriterat mål

  • +4% Back to organic growth

Kort om BLOCKET

Utmaningen

Blocket är Sveriges största marknadsplats där du kan hitta i stort sett allt du behöver - allt från designmöbler och barnvagnar till bilar och jobb.

I början av 2019 var en ny 3-årig strategi på plats och OKR-metodiken hade implementerats för att operationalisera den. Dock upplevdes metodiken sakna förutsättningar för en tydlig, gemensam prioritering och starkare samarbete behövdes mellan olika affärsområden och funktioner. Dessutom upplevdes OKR som mer aktivitetsfokuserad än målfokuserad. Blocket behövde en målstyrningsmodell som var deras och därmed anpassad utifrån deras specifika situation

Ett gemsamt ANSVAR

Lösningen

Projektet började med att kartlägga och analysera befintlig styrning och uppföljning för att bygga på dess styrkor och hantera svagheter. Genom att i ledningsgruppen ännu hårdare prioritera bland de mål som sattes för hela Blocket och även uttrycka vilka ageranden som krävdes skapades en tydlighet för affärsområden och funktioner kring vad som var deras bidrag. Det gav möjligheten att ta armkrok i de fall där flera affärsområden eller funktioner var drivande i att skapa ett specifikt agerande. Även uppföljningsprocessen sågs över för att säkerställa att uppsatta mål analyserades och fattades beslut på i rätt forum, samt att återkopplingen till organisationen skedde löpande och på ett kommunikativt sätt.

Back to organic growth

Resultatet

Överträffade mål

Som 2019 års målstyrning definierades en effekt och fyra drivare, samt ett antal monitorerings KPIer. Den prioriterade effekten, som var definierat som ett första steg på Blockets tillväxtresa, uppnåddes! Drivarna spände över kund, interna processer och medarbetarperspektiv. Vissa av drivarna uppnåddes, medan andra inte, men Blocket ser ändå hur alla drivare har haft effekt på att uppnå den prioriterade effekten.

Den prioriterade effekten var “Back to organic growth” och uppfylldes med ett utfall om +4%.

Blocket har genom sin styrmodell ett starkt fokus på de strategiska förflyttningar som är allra viktigast och hur de presterar inom dem. Dessa förflyttningar är översatta till vad de innebär för olika delar av organisationen så att alla vet hur just de bidrar till Blockets framgång, något de dessutom får regelbunden feedback på. Det finns en tydlighet och röd tråd genom hela organisationen i hur den övergripande strategin bryts ned i delmål både i tid och bidrag från olika delar av organisationen. Blockets månatliga utfall är tillgängligt för alla att ta del av i uppföljningsverktyget, samt är en naturlig del av varje månadsmöte för hela bolaget.

  • +4% Back to organic growth
Vår målstyrning, som vi kallar Blocket BAAM (Boost, Alignment, Accountability, Metric), har hjälpt oss som organisation att hålla fokus på vårt gemensamma mål. Den skapar engagemang och kraft, och hjälper oss med våra prioriteringar.

Pernilla Nissler VD Blocket

Kontaktperson

Vill du göra en liknande resa?

Ta kontakt med vår målstyrningsexpert som är ansvarig för projektet så hjälper vi dig.