Vad vi gör

Vi hjälper våra kunder med styrning och uppföljning för att skapa ett agerande i linje med organisationens strategi. Det vill säga att verkligen få alla inom er organisation att jobba mot en uppsatt riktning. På riktigt. Varje dag. I varje beslut.

Det leder till att våra kunder slår sina budget- och omsättningsmål gång på gång, ökar antalet affärer, förbättrar kundnöjdheten drastiskt och ser till att alla medarbetare har en ledstjärna som hjälper dem att uppnå verksamhetens mål.

Hur vi jobbar tillsammans med er

En initial nulägesanalys skapar förståelse för en organisations unika situation och dess behov. Genom att faktiskt ta vara på det som fungerar bra i nuvarande styrning och uppföljning, och justera där störst behov och möjliga effekter finns, säkerställs en skräddarsydd lösning. Alla lösningar är unika och i linje med varje organisations unika behov. I sin allra enklaste form kokar vi sedan ner våra projekt tillsammans med våra kunder till tre övergripande faser.

1: Att sätta mål

Om man inte vet var man ska är det svårt att komma fram. Därför involveras alltid ledning och medarbetare för att sätta mål. Mål ska spegla en organisations strategi och vara tillräckligt fokuserade och tydliga för att riktningen ska bli tydlig för alla. När det finns en röd tråd från långsiktig vision ner till de dagliga besluten blir det skillnad, på riktigt.

Uttalad styrmodell

Tydliga och accepterade principer och verktyg för hur organisationen styrs och följs upp.

Läs mer +


En uttalad styrmodell gör det tydligt för varje individ hur de kan bidra till organisationen som helhet. Styrmodellen är ramverket för hur mål sätts och följs upp, och visar hur organisationens vision och långsiktiga mål hänger ihop hela vägen ner till individuella medarbetares actions och initiativ i vardagen.

Lär dig mer om styrmodeller här »

Agerbara Mål

Mål som konkretiserar strategin och som driver ett önskat agerande.

Läs mer +


Agerbara mål handlar om att identifiera de mål som operationaliserar och gör strategin konkret. Agerbara mål är tillräckligt fokuserade för att riktningen ska vara tydlig för samtliga organisatoriska enheter och medarbetare. Därmed blir det enkelt för medarbetarna att veta hur de ska agera för att påverka dem.

Lär dig mer om agerbara mål här »

Validerade mått

Mått som är i linje med önskat agerande, tydligt definierade och mätbara.

Läs mer +


Validerade mått krävs för att kvantifiera ett mål. Kvantifiering visar om det gjorts några framsteg inom de områden där det önskas en förflyttning. Genom att ha mått med tydlig definition, ägare, identifierad källa och dimensioner får man en högkvalitativ uppföljning med fokus på beslut.

Lär dig mer om validerade mål här »

Relevanta målnivåer

Logiska och accepterade målnivåer som skapar ett relevant agerande.

Läs mer +


Relevanta målnivåer sätts för att förtydliga om området kräver en förflyttning, hur stor den är och när den är tänkt att ske. Noggrant framtagna målnivåer gör att det objektivt går att utvärdera utfallet och därefter säkerställa att rätt åtgärder genomförs.

Lär dig mer om målnivåer här »

2: Att nå mål

Vill man påverka en individs agerande är det till 20% med vilka mål som sätts upp och till 80%(!) genom att kontinuerligt följa upp dessa mål. Hela tricket med en målstyrning som leder till agerande och resultat, på riktigt, är en fungerande uppföljning.

Pedagogisk visualisering

En visualisering som är anpassad efter målgrupp, syfte och situation.

Läs mer +


Pedagogisk visualisering hjälper er att ta till sig fakta och information på ett tilltalande sätt. En bra visualisering ger medarbetarna en tydlig och enkel återkoppling på hur det går och underlättar för dem att ta beslut som förflyttar organisationen i rätt riktning.

Lär dig mer om visualisering här »

Optimerad datainsamling

Data genereras, samlas in och bearbetas på ett effektivt och kvalitetssäkrande sätt.

Läs mer +


Optimerad datainsamling säkerställer att er data genereras, samlas in och bearbetas på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt. En väl fungerande process för datainsamling ger helt enkelt högsta möjliga datakvalitet till lägsta möjliga kostnad/tidsåtgång.

Lär dig mer om datainsamling här »

Uppföljning

Tydligt hur, var, vilken ordning och med vilken önskad effekt uppföljning sker.

Läs mer +


Vi fastställer tydligt hur, i vilka forum, i vilken ordning och med vilken önskad effekt uppföljningen av målen sker. Uppföljningen innebär kollektiv feedback och feedback är det mest effektiva verktyget för att driva ett förändrat och/eller förstärkt beteende.

Lär dig mer om uppföljning här »

Faktabaserade beslut

Säkerställer kontinuitet i målanalys för att identifiera grundorsak = fler korrekta beslut.

Läs mer +


Faktabaserade beslut bygger på att analysera varför ett utfall blev som det blev och vilka åtgärder som krävs för att nå målet framöver. Därmed säkerställer ni att uppföljningen leder till relevanta beslut för att närma sig målen.

Lär dig mer om faktabaserade beslut här »

3: Förstärka agerande

Syftet med att förstärka agerande är att på ett positivt sätt påverka så många mikrobeslut som möjligt.  Det innebär att individer tar egna beslut och på eget initiativ genomför aktiviteter som ökar möjligheten att nå uppsatta mål, samt ger det lilla extra för att organisationen ska lyckas nå uppsatta mål. .

Engagerande kommunikation

En kommunikation som ökar motivation och engagemang för strategi och mål.

Läs mer +

Involverande aktivering

Insatser i syfte att direkt, eller indirekt förstärka önskade beteenden.

Läs mer +

Med stöd av TIC fick vi snabbt ett gemensamt språk och en metodik för en enhetlig styrning av verksamheten på olika nivåer i företaget.

- Per Matses, Vice VD och CFO (Sveaskog)

Vår målstyrning, som vi kallar Blocket BAAM (Boost, Alignment, Accountability, Metric), har hjälpt oss som organisation att hålla fokus på vårt gemensamma mål. Den skapar engagemang och kraft, och hjälper oss med våra prioriteringar.

- Pernilla Nissler, VD (Blocket)

Verifiera din e-postadress

Prova på vår målstyrningsutbildning kostnadsfritt

Registrera ett konto och prova första modulen i utbildningen kostnadsfritt

Prova på vår utbildning »

Gör vårt målstyrningstest

Hur bra är din organisation på att arbeta med målstyrning och uppföljning? Ta reda på det genom att svara på ett antal frågor nedan.

Gör testet

Vill ni skapa en förändring i rätt riktning? Kontakta oss »