Resultatet av vårt arbete med Sveaskog

Överträffade resultatmål

  • +1248 MSEK Operativt rörelseresultatet (4% över målet)

Kort om SVEASKOG

Utmaningen

Sveaskog är Sveriges största skogsägare med en ägandeandel om cirka 14% av Sveriges totala skogsareal. Sveaskog levererar timmer, massaved och flis till den svenska massa-, pappers och sågverksindustrin, biobränsle till energiföretag, samt upplåter mark för vindkraft, jakt, fiske och naturturism.

Sveaskogs utmaning hösten 2016 bestod framför allt i att öka skapa ett ökat fokus på vad som driver det finansiella resultatet, öka kunskapsutbytet inom organisationen samt att implementera och få effekt av identifierade intäkts- och produktivitetspotentialer. Detta i syfte att nå ett ambitiöst avkastningsmål ställt av ägarna i Sveaskogs affärsplan.

En tydlig SAMSYN

Lösningen

I sin planering och uppföljning skiljer Sveaskog på vad som är ramar för organisationen att hålla sig inom, och vad som är den viktigaste förflyttningen att åstadkomma. På så sätt skapas ett tydligt fokus för hela företaget, samtidigt som en heltäckande kontroll av affären kan möjliggöras.

I företagets affärsplaneringsprocess fastställer koncernledningen Sveaskogs prioritering på ett års sikt, vilket blir ingångsvärdet för funktioners och operativa enheters verksamhetsplanering, vilket ger en samsyn i företaget på vad som är prioriterat för det kommande året, och varför.

Sveaskog lägger idag mindre tid på att planera, och mer tid på att följa upp formulerade planer och mål. På så sätt säkerställs att affärsplanen beslutade prioriteringar får verklig effekt i organisationen, samt att beslut om aktiviteter anpassas utifrån hur funktionen eller enheten presterar.

Kraftig tillväxt

Resultatet

Överträffade mål

Sveaskogs främsta prioritering för 2017 var att nå ett operativt rörelseresultatet på minst 1200 MSEK. Detta mål överträffades med 4%, motsvarande 48 MSEK.

Utöver att resultatmålet överträffades och att man idag arbetar mer strukturerat med kontinuerlig uppföljning så infriades flera positiva effekter hos Sveaskog. Idag har controllingstaben fått en mer framträdande roll och bidrar till organisationen med analyser. Man har också fått en högre samsyn och delaktighet i både koncernledningen och bland medarbetare för de gemensamma målen.

  • +1248 MSEK Operativt rörelseresultatet (4% över målet)
Med stöd av TIC fick vi snabbt ett gemensamt språk och en metodik för en enhetlig styrning av verksamheten på olika nivåer i företaget.

Per Matses Vice VD och CFO Sveaskog

Kontaktperson

Vill du göra en liknande resa?

Ta kontakt med vår målstyrningsexpert som är ansvarig för projektet så hjälper vi dig.