Blogginlägg // Styrmodell

Good to great med hjälp av målstyrning!

för 7 månader sedan

Av Erik Svedberg

Läs vidare ↓

Vi är nog många som är bekanta med Jim Collins ”Good to Great” där han undersöker och redovisar sina svar på vad som krävs för att företag ska gå från att vara genomsnittliga till att bli exceptionella och uppnå långsiktig framgång.

Även om de gemensamma dragen hos framgångsrika företag är tydliga, kan det vara svårt att översätta det till praktiken. Hur ska vi som organisation de facto göra för att skapa bästa förutsättningar för oss att gå från Good to Great?

Att skapa bästa förutsättningar för att lyckas med detta stavas för oss på The Information Company målstyrning, och närmare bestämt en tydligt uttalad styrmodell.

Målstyrning och ”Good to Great” kan kopplas samman på flera sätt, med fokus på hur organisationer kan utveckla och uppnå sina mål genom effektivt ledarskap och strategisk planering.

Här är några sätt att koppla samman de två:

 • Definiera tydliga och mätbara mål:

En central idé i målstyrning är att fastställa specifika och mätbara mål för att översätta strategin till tydliga, agerbara och mätbara mål. I ”Good to Great” betonar Collins vikten av att ha tydliga och ambitiösa mål som kan motivera och engagera teamet. Genom att integrera ”Good to Great”-principer i processen för att sätta mål, kan organisationer skapa en stark vision och en tydlig riktning för att uppnå framgång.

 • Bygg en stark företagskultur med hjälp av tydlig målstyrning:

Collins betonar vikten av att bygga en hållbar företagskultur där medarbetare är engagerade och motiverade att nå gemensamma mål. Genom att implementera målstyrning som är förenlig med företagskulturen, kan organisationer skapa en stark organisationsidentitet och ett starkt engagemang bland medarbetarna för att uppnå långsiktig framgång. Målstyrning främjar detta genom att involvera olika delar av organisationen i att identifiera sina mål och arbeta mot en gemensam riktning.

 • Fokusera på konsekvent och disciplinerad utförande genom uppföljning:

”Good to Great” framhåller vikten av konsekvent och disciplinerad utförande av strategi över tid. Målstyrning hjälper till att säkerställa att organisationen håller sig på rätt spår och bibehåller fokus på att uppnå de uppsatta målen. Detta hjälper till att skapa en stark känsla av målmedvetenhet och enighet inom organisationen när det gäller att sträva mot samma övergripande mål.

 • Adaptivt ledarskap och kontinuerlig förbättring:

Både målstyrning och ”Good to Great” framhåller betydelsen av effektivt ledarskap för att driva organisationens framsteg. Vidare Collins betonar vikten av att ha ledare som är både självmedvetna och anpassningsbara för att driva organisationen mot framgång. Målstyrning kan här agera som en mekanism för att utvärdera och justera hur vi arbetar baserat på hur organisationen presterar. Genom att integrera Collins ledarskapsprinciper i målstyrningen kan organisationer utveckla och stärka ledarskapsförmågorna hos sina chefer och ledare, vilket i sin tur kan leda till bättre resultat och ökat engagemang.

Det här låter väl spännande? För att göra det mer konkret och gå in djupare i detalj på hur en organisation kan formalisera detta för att säkerställa att hela organisationen har samma förutsättningar att lyckas uppnå det jag beskrivit ovan, kommer här vår syn på hur en styrmodell bör vara utformad.

De tre kritiska områden en styrmodell behöver svara på, för att skapa förutsättningar för en väl fungerande målstyrning är följande:

1. Hur vi sätter mål – för att skapa rätt fokus

 • Ingångsvärden – Vilka ingångsvärden som krävs för att sätta tydliga mål
 • Agerbara mål – Hur vi sätter och bryter ned mål för att säkerställa fokus och agerbarhet
 • Relevanta mått och målnivåer – Hur vi mäter för att skapa relevant feedback

2. Hur vi följer upp mål – för att skapa rätt insikter och bra beslut

 • Relevanta uppföljningsforum – Vilka forum vi måste ha och hur de bäst drivs för att uppfylla sitt syfte
 • Pedagogisk visualisering – Hur vi presenterar och distribuerar information kring våra mål
 • Faktabaserade beslut – Hur vi säkerställer att grundorsaksanalyser och faktaunderlag tas fram på bästa sätt

3. Hur vi förstärker agerande – för att skapa maximalt engagemang och kraft framåt

 • Engagerande kommunikation – Hur vi bör kommunicera – format, frekvens, kanal
 • Involverande aktivering – Hur och när vi involverar medarbetare för att ta del av den kunskap som finns men också förstärka engagemang

Kort kan en styrmodell beskrivas som organisationen teoretiska ramverk för hur den ska planera-, arbeta- och lyckas med sin målstyrning. Det är här, i det teoretiska ramverkets principer som Good to Great kan integreras – för att bidra i utformandet hur principerna för just din organisation bör vara.

Genom att integrera Good to Great i sin målstyrning kan organisationer skapa en stark grund för att uppnå kort- och långsiktig framgång.

En välutvecklad styrmodell kan spela en avgörande roll för att hjälpa ett företag att integrera principerna från ”Good to Great” i sin målstyrning. Det är viktigt att anpassa och skräddarsy styrmodell och metoder baserat på de unika behoven och utmaningarna för varje organisation.

Det kritiska är här ordet ”skräddasy”, för även om många organisationer har sina likheter (likheter är ju precis det Good to Great handlar om), är alla organisationer unika på sitt sätt. Därför måste alltid en styrmodell anpassas efter organisationen och dess behov. Det är i den skräddarsydda styrmodell Good to Greats teorier vävs in – för att använda målstyrning som verktyg för att gå från Good to Great.

Om författaren

Erik Svedberg arbetar som målstyrningskonsult hos The Information Company.

+46 731 58 93 82 LinkedIn

Behöver du hjälp?