Blogginlägg // Uppföljning, Beslut, Styrning, Övrigt

Respekt och engagemang hos medarbetare med hjälp av kommunikation

för 11 månader sedan

Av Erik Svedberg

Läs vidare ↓

Häromdagen hittade jag en artikel när jag skummade igenom Harvard Business Review. Då dök artikeln ”7 Ways to Make Employees Feel Respected”, som fångade mitt intresse. Respekt är något vi alla vill vara mottagare av, men också något vi vill visa för vår omgivning. Det finns en uppsjö av forskning som visar på att inre motivation är den starkaste motivationen, det vill säga att vi vill göra någonting för att vi själva vill. På det här temat kommer jag i detta blogginlägg fokusera på hur vi kan främja respekt och engagemang på arbetsplatsen genom kommunikation för att öka sannolikheten att ni ska lyckas med er målstyrning.

Kommunikation är en nyckelkomponent i att bygga starka relationer och skapa en respektfull arbetsmiljö. Genom att kommunicera på ett sätt som visar uppskattning och värdering kan chefer och ledare engagera sina medarbetare och uppnå framgång. I artikeln beskriver författarna hur respekt utgör grunden för framgångsrikt ledarskap och är avgörande för att bygga starka relationer och dess djupgående påverkan på medarbetarnas engagemang och prestation.

__________________________________________________________________

Motivera och engagera medarbetare genom hur ni kommunicerar och hur ni agerar:

Oavsett hur väl ni kommunicerar i grunden, måste den inre motivationen att vilja bidra finnas hos den enskilda medarbetaren. Och det är här insikterna från artikeln kommer in i bilden, för även om dessa insikter inte är hela sanningen för hur vi får motiverade och engagerade medarbetare, är det en viktig pusselbit i det stora pusslet.

Artikeln bygger på sju nycklar de funnit är grunden för bra ledarskap. De sju nycklar författarna listar för att få medarbetare att känna sig respekterade och således mer engagerade, är följande:

  • Värdesätta mångfald
  • Hålla koll på medarbetares frågor och bekymmer
  • Att lita på medarbetare
  • Lösa konflikter
  • Balansera ”Att Få Resultat” med omtanke om andra
  • Främja öppen diskussion om problem och olika åsikter
  • Ge ärlig feedback på ett hjälpsamt sätt

 

1. Värdesätta mångfald

Genom att vara medveten om och värdesätta olikheter kan chefer och ledare skapa en inkluderande arbetsmiljö. Genom att aktivt söka och lyssna på olika perspektiv visar de att de uppskattar mångfald och främjar öppen kommunikation. Kommunikationen blir en plattform för att låta varje medarbetare känna sig sedd, hörd och respekterad. Undersökningar har även påvisat att en heterogen grupp tenderar att ta bättre beslut än en homogen grupp.

2. Hålla koll på medarbetares frågor och bekymmer

En viktig del av kommunikationen är att vara lyhörd för medarbetarnas individuella behov och oro. Genom att ställa öppna frågor och visa genuint intresse kan ledare skapa en atmosfär av tillit och öppenhet. Genom att vara närvarande och tillgänglig kan ni visa att ni bryr sig om medarbetarnas välmående och är villiga att erbjuda stöd och hjälp när det behövs.

3. Att lita på medarbetare

Tillit är en grundläggande del av respekt och smittar av sig inom ett team. Att bygga förtroende innebär att utveckla positiva relationer, dela expertis och vara konsekvent i sina handlingar. Genom att behandla alla teammedlemmar med respekt, oavsett deras bakgrund, stärker man relationer och ökar förtroendet från andra. När medarbetare litar på sina ledare är de mer benägna att vara engagerade, motiverade och dedikerade till att uppnå organisationens mål.

4. Lösa konflikter

Kommunikation spelar en avgörande roll i att lösa konflikter på ett respektfullt sätt. Genom att främja öppen dialog och aktivt lyssna på olika perspektiv kan ledare underlätta konfliktlösningen och skapa en atmosfär av samarbete och förståelse. Genom att vara närvarande och engagerad i konfliktlösningen visar ledare att de värdesätter varje medarbetares bidrag och välmående.

5. Balansera ”Att få resultat” med omtanke om andra

Att lägga för stor vikt vid resultat utan att ta hänsyn till medarbetarnas välbefinnande kan underminera respekten. Ledare bör erkänna vikten av en balans mellan arbete och privatliv och visa flexibilitet när det behövs. Små åtgärder, som att tillmötesgå personliga behov under utmanande tider, kan ha en betydande inverkan på medarbetares tillfredsställelse och engagemang. Genom en kommunikation som på ett tydligt sätt värdesätter medarbetares helhetshälsa främjar man respekt och lojalitet.

6. Främja öppen diskussion om problem och olika åsikter

Kommunikation skapar en plattform för öppen dialog och utbyte av idéer, vilket är avgörande för företagets målstyrning. Genom att uppmuntra medarbetare att dela sina tankar, förslag och feedback kan företag dra nytta av olika perspektiv och hitta innovativa lösningar för att nå sina mål. En öppen och transparent kommunikationskultur bygger tillit och skapar en känsla av ägarskap bland medarbetarna, vilket i sin tur ökar deras engagemang

7. Ge ärlig feedback på ett hjälpsamt sätt

Att ge ärlig och konstruktiv feedback är en viktig del av kommunikationen. Genom att framhäva medarbetares styrkor och erbjuda vägledning för förbättringar kan ledare bygga förtroende och skapa en kultur där medarbetare känner sig respekterade och uppskattade. Genom att kommunicera positivt och konstruktivt kan ledare motivera sina medarbetare och stödja deras professionella utveckling.

__________________________________________________________________

Kommunikation spelar en avgörande roll i att skapa respektfullt ledarskap och engagerade medarbetare. Genom att kommunicera på ett sätt som visar uppskattning, värdesättning och lyhördhet kan chefer och ledare bygga starka relationer och skapa en arbetsmiljö där medarbetare känner sig respekterade, sedda och värdefulla.

Genom att använda kommunikation som ett verktyg kan ledare engagera medarbetare och främja produktivitet, samarbete och välmående på arbetsplatsen. Och för att företag ska lyckas med sin målstyrning och nå sina uppsatta mål krävs detta. Välmående medarbetare är motiverade och engagerade, vilket i slutändan gynnar alla parter. Så låt oss fortsätta att använda kommunikation som en nyckel till framgångsrikt och respektfullt ledarskap.

För oss på The Information Company är kommunikation en stor del av vårt arbete. För att medarbetare ska kunna bidra till organisationens målstyrning behöver de förstå målen och hur deras individuella insatser bidrar till dessa mål. Genom att kommunicera målen tydligt och förmedla förväntningarna skapas en klar riktning för medarbetarna att följa. Detta ökar motivation och engagemang att nå målen och bidrar till en övergripande framgång för organisationen.

Kommunikationen av målen bör vara tydlig, konkret och kommuniceras på olika nivåer inom organisationen. Ledare bör se till att målen är lättillgängliga och förståeliga för alla medarbetare. Genom att använda olika kommunikationskanaler som möten, e-post, intranät och 1-1 möten kan organisationen säkerställa att medarbetare har en klar förståelse för de övergripande målen och hur deras arbete bidrar till att nå dem.

__________________________________________________________________

Hela artikeln hittar ni här

Om författaren

Erik Svedberg arbetar som målstyrningskonsult hos The Information Company.

+46 731 58 93 82 LinkedIn

Behöver du hjälp?