Resultatet av vårt arbete med Swedol

Stark organisk tillväxt

  • 11,9% Organisk tillväxt
  • 5,5% Över fsg.budget 2016
  • 7,8% Över fsg.budget 2017

Kort om SWEDOL

Utmaningen

Swedol är en marknadsledande butikskedja för yrkesverksamma inom bygg-, entreprenad-, åkeri- och industrisektorn. I ett drygt 50-tal svenska butiker hittar proffsen det de behöver av elartiklar, verktyg, hydraulik och förbrukningsvaror.

Utmaningen hösten 2015 bestod dels i att åstadkomma en förflyttning i linje med en ambitiös tillväxtstrategi. Det fanns också utmaningar i att etablera ”en sanning” och pålitliga utfall i uppföljningsunderlag, samt att öka användningen och få effekt av tidigare investering i beslutsstödsystemet Qlikview.

De 6 viktigaste drivarna

Lösningen

Nyckeln för att lyckas med tillväxtstrategin bestod i att sätta större fokus på vad som driver affären. Därför identifierades de 6 viktigaste drivarna för butikerna att fokusera på för att nå en ökad försäljning. Varje butik fick välja 2-3 av dessa drivare att fokusera på under det kommande året, utifrån den enskilda butikens förutsättningar och behov. Drivare följs upp månadsvis i respektive butiks dashboard för att säkerställa en löpande hög aktivitetsnivå under året.

Som komplement till ett tydligt fokus fick varje butik en uppföljning av de ramar man behöver förhålla sig till. Denna del av uppföljningen är mer reaktiv, och butiken behöver endast agera om man riskerar att falla utanför någon av dessa ramar.

För att säkra pålitliga uppföljningsunderlag togs en begreppslista fram som definierar varje uppföljningspunkt, hur den beräknas, var data hämtas från samt vem som ansvarar för eventuella justeringar. Därigenom fick Swedol ett uppföljningsunderlag som man litar på, och som man vågar agera utifrån.

ORGANISK TILLVÄXT

Resultatet

Under första året med målstyrningen uppnådde Swedol en organisk tillväxt om 11,9% jämfört med föregående år. De svenska butikerna slog sin försäljningsbudget med 5,5% 2016 och 7,8% 2017.

Antalet aktiva användare av beslutsstödsystemet har ökat, från att ha varit i medel 35 till 55 aktiva användare per månad.

I tillägg till ovan effekter gav projektet en röd tråd från strategi till medarbetare i butik genom att tydliggöra hur varje butik på bästa sätt driver tillväxtstrategin i praktiken. De uttalade ramarna som följdes upp i butikens dashboard tydliggjorde butikschefens ansvar och handlingsutrymme. Genom tydligt definierade mått skapades samsyn kring mått och hur dessa definieras, vilket möjliggjort för att lägga energi på säljarbetet i butik.

  • 11,9% Organisk tillväxt
  • 5,5% Över fsg.budget 2016
  • 7,8% Över fsg.budget 2017
Utlåtande kommer snart

Utlåtande kommer snart - Swedol

Kontaktperson

Vill du göra en liknande resa?

Ta kontakt med vår målstyrningsexpert som är ansvarig för projektet så hjälper vi dig.