Archive

Sätt målnivåer som visar att vi ska förflytta oss

I en artikel skriven av Chattopadhyay, Stamatogiannakis och Chakravarti (2018) kan man ta del av hur vi människor upplever mål och framförallt hur vi ser på möjligheten att nå dem. De tar avstamp i en studie där människor delas in…

Read more »

Från strategi till verklighet!

  Hur kan man då gå till väga för att framgångsrikt exekvera sin strategi? Jag kom över Zenger och Folkmans (2016) artikel ”4 Ways to Be More Effective at Execution” vilket är i linje med hur vi på TIC arbetar…

Read more »

Få en bra start på året!

Man missar att identifiera och hantera förutsättningar för att kunna agera på målet Det är väldigt vanligt att man i samband med affärsplaneringen stannar vid att endast sätta mål för kommande året. Då riskerar man att få en dålig start…

Read more »

Stretcha inte ihjäl dig

Det finns mycket forskning som visar på de positiva effekterna av att sätta stretchade mål. Tanken är att de ska verka motiverande och få organisationer och människor att vilja komma längre. Men det pratas inte lika mycket om riskerna, där…

Read more »

5 frågor för att förankra mål

Det är, enligt min erfarenhet, alldeles för vanligt att mål formuleras i samband med höstens planeringsprocess och sedan glöms bort att tydligt kommuniceras till de som förväntas bidra till att nå målet. När exempelvis en ledningsgrupp definierat ett mål måste…

Read more »

Att välja en acceptabel eller ambitiös målnivå

Det finns två huvudsakliga typer av målnivåer med vitt skilda syften. Ambitiösa målnivåer syftar till att motivera och möjliggöra att organisationer tar sig så långt som det är möjligt, och acceptabla målnivåer säkerställer att vi är tillräckligt bra. Men varför…

Read more »

Hur kan målnivåer definieras?

”Close as you can” innebär att målnivån är  baserat på ett ideal som önskas uppnå. Ett exempel på detta är nollvisionen ambitionen eller idealet är att noll personer under året ska omkomma i trafikolyckor. I praktiken kan det vara svårt…

Read more »

Att nå eller inte nå sina mål

I denna inspirerande TED-talks väcker Carol Dweck mina tankar kring att det ibland kan vara mer konstruktivt att inte sätta målnivåer. Detta gäller då inte minst områden där lärande är viktigare än att nå en på förhand definierad och absolut…

Read more »

Hur kan man sätta rimliga acceptabla nivåer?

Att bestämma acceptabla nivåer som speglar ifall organisationen rör sig i rätt riktning eller inte är en ytterst svår uppgift. Vad bör man tänka på?

Read more »